Podmienky súťaže

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE “Vyhraj Fujifilm Instax s InterStudy”
(ďalej len “Pravidlá“)

1. USPORIADATEĽ SÚŤAŽE: InterStudy, s.r.o., so sídlom Grösslingova 45, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09, IČO: 35 808 390, registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 23706/B (ďalej tiež „Usporiadateľ alebo Prevádzkovateľ“).

2. NÁZOV SÚŤAŽE: “Vyhraj Fujifilm Instax s InterStudy” (ďalej tiež „Súťaž“).

3. DOBA TRVANIA SÚŤAŽE:  od 12.07.2019 do 23.07.2019 vrátane.

4. MIESTO KONANIA SÚŤAŽE: Súťaž prebieha na území Slovenskej republiky.

5. PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI A PRIEBEH SÚŤAŽE:

 1. Do Súťaže sa môže zapojiť  každá fyzická osoba staršia ako 18 rokov s doručovacou adresou v Slovenskej republike s výnimkou osôb podľa bodu 5.2 a 5.3 týchto Pravidiel (ďalej tiež „Súťažiaci“). Fyzická osoba mladšia ako 18 rokov sa do Súťaže môže zapojiť len so súhlasom svojho zákonného zástupcu.
   
 2. Z účasti v Súťaži sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa a všetci ich rodinní príslušníci v priamom rade, ako i ostatné osoby im blízke podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka  v platnom znení.  Z účasti v Súťaži sú rovnako vylúčené osoby, ktoré sa podieľali alebo podieľajú na organizácii a príprave Súťaže.
   
 3. Usporiadateľ má právo vylúčiť ktoréhokoľvek Súťažiaceho zo Súťaže v prípade, že by tento nesplnil podmienky účasti v Súťaži podľa týchto Pravidiel, porušoval Pravidlá Súťaže, konal v rozpore s dobrými mravmi alebo sa snažil získať výhru podvodným spôsobom, a to bez náhrady nákladov či škôd, ktoré by vylúčením mohli Súťažiacemu vzniknúť.
   
 4. Do Súťaže bude zaradený každý Súťažiaci, ktorý pošle fotografiu zo svojho študijného pobytu na sutaz@interstudy.sk alebo ju pridá do komentára pod súťažným príspevkom na Facebook stránke Interstudy - štúdium a jazykové pobyty v zahraničí.
   
 5. Na žiadosť Súťažiaceho a/alebo oznámenia Súťažiaceho, že nesúhlasí so zapojením sa do Súťaže Usporiadateľ Súťažiaceho bez zbytočného odkladu vylúči zo Súťaže.
   
 6. Súťažiaci je oprávnený zúčastniť sa (zaregistrovať sa) iba raz.
   
 7. U zaregistrovaných Súťažiacich bude overené splnenie všetkých podmienok Súťaže.  V prípade, že Súťažiaci podmienky nesplnil, bude zo Súťaže vylúčený.
   
 8. Zapojením sa do súťaže dáva Súťažiaci súhlas na použitie fotografií na marketingové účely Usporiadateľa. Pri osobách mladších ako 18 rokov dáva ich zákonný zástupca svojím súhlasom do zapojenia súťaže aj súhlas na použitie fotografií na marketingové účely.

6. VÝHRY:

 1. 1 vyžrebovaný výherca získa instantný fotoaparát Fujifilm Instax Square SQ6.
   
 2. Výherca bude vyžrebovaný dňa 24.07.2019. O získaní výhry bude výherca informovaný e-mailom alebo telefonicky alebo súkromnou správou na Facebooku. Výherca je povinný prijatie výhry potvrdiť najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa, kedy bol informovaný o výhre, v opačnom prípade nárok výhercu na výhru zaniká. Výhra bude odoslaná výhercovi najneskôr do 30 dní po potvrdení prijatia výhry výhercom na výhercom oznámenú adresu v Slovenskej republike prostredníctvom pošty alebo kuriérskej služby.
   
 3. V prípade ak sa zásielka Usporiadateľovi vráti s poznámkou, že výherca zásielku neprevzal v odbernej lehote na pošte alebo že výherca je na uvedenej adrese neznámy, bude výherca kontaktovaný opätovne telefonicky alebo iným vhodným spôsobom za účelom prevzatia výhry. Pokiaľ sa Usporiadateľovi nepodarí skontaktovať vyžrebovaného výhercu do 5 dní odo dňa, keď sa mu vrátila zásielka so zaslanou výhrou naspäť, nárok výhercu na výhru zaniká.
   
 4. Nárok výhercu na výhru v Súťaži zaniká aj v prípade: i. ak výherca výhru telefonicky alebo písomne (aj e-mailom) odmietne, alebo ii. ak výherca kedykoľvek v priebehu trvania Súťaže písomne oznámi, že nesúhlasí so zapojením sa do Súťaže. V prípade, ak nárok výhercu zanikne, nevzniká výhercovi voči Usporiadateľovi nárok na náhradu škody alebo inú formu kompenzácie. Nárok na výhru následne vzniká náhradníkom podľa poradia v akom boli vyžrebovaní.
   
 5. Usporiadateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody spôsobené výhercom v súvislosti s užívaním výhier. Usporiadateľ nepreberá žiadnu záruku vo vzťahu k výhram a nezodpovedá za vady výhier a uplatňovanie nárokov z vád výhier u Usporiadateľa Súťaže je vylúčené.
   
 6. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania. Usporiadateľ si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry za výhry podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a meniť podmienky odovzdávania výhier. Výmena výhier či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj vymáhanie účasti v Súťaži či výhier právnou cestou, nie je možné.
   
 7. Ak hodnota výhry presiahne 350 € predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v platnom znení podliehajúci platnej sadzbe dane v tom zdaňovacom období, v ktorom je výhra výhercovi odovzdaná. Usporiadateľ má povinnosť v zmysle § 8 ods. 10 cit. zákona oznámiť výhercovi hodnotu výhry alebo ceny (s DPH), ktorou je obstarávacia cena alebo vlastné náklady Usporiadateľa alebo poskytovateľa výhry.

7. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Účasťou v Súťaži spôsobom podľa článku 5 týchto Pravidiel Súťažiaci vyslovuje svoj súhlas s podmienkami súťaže a rovnako poskytuje jeho osobné údaje na spracúvanie Usporiadateľom v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa, , adresa (ďalej aj ako „osobné údaje“).
   
 2. Usporiadateľ Súťaže týmto v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“), ako aj so zákonom  č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon OOU“), informuje o nasledujúcich skutočnostiach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov Súťažiacich ako dotknutých osôb:

1) Identifikácia a kontaktné údaje prevádzkovateľa:
Názov firmy, adresa: InterStudy, s.r.o.
IČO: 35 808 390
Zapísaná: bchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 23706/B
Kontaktné údaje:  Grösslingova 45, Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
Tel. číslo: 02/52622611
e-mail: info@interstudy.sk

(ďalej len „Prevádzkovateľ“).


2) Účely spracúvania, ako aj právny základ spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ získava osobné údaje za účelom umožnenia účasti Súťažiaceho v Súťaži, a teda zapojenia sa Súťažiaceho do Súťaže, možnosti preverenia platnej účasti Súťažiaceho v Súťaži, informovania o priebehu Súťaže a odovzdania výhry výhercom, ako aj vykonania ďalších úkonov za účelom doručenia výhry, za účelom uverejnenia osobných údajov v anonymizovanej podobe, t.j. s uvedením iniciál mena a priezviska Súťažiaceho.

3) Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie:

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácie.

4) Identifikácia požiadavky poskytovania osobných údajov:

Poskytnutie údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na vykonávanie práv a povinností Prevádzkovateľa ako usporiadateľa Súťaže a rovnako aj Súťažiacich podľa týchto pravidiel Súťaže. Dotknutá osoba nie je povinná Poskytovateľovi svoje osobné údaje poskytnúť. V prípade neposkytnutia osobných údajov, sa dotknutá osoba nemôže zúčastniť Súťaže.

5) Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

Príjemcami osobných údajov sú:
a) osoby poverené spracúvaním osobných údajov, ktoré budú spracúvať osobné údaje v mene Prevádzkovateľa (sprostredkovateľom),
b) osoby, ktoré poskytujú Prevádzkovateľovi služby poradenského, účtovného, finančného a právneho charakteru.
c) zmluvný partneri Prevádzkovateľa, ktorí poskytujú Prevádzkovateľovi služby a/alebo plnenia týkajúce sa Súťaže
d) osoby, oprávnené vykonávať kontrolu alebo dohľad nad priebehom Súťaže a to najmä správne a súdne orgány a iné orgány verejnej moci.

6) Práva dotknutej osoby:

Dotknutá osoba má nasledovné práva vo vzťahu k spracúvaniu jej osobných údajov:

Doba uchovávania osobných údajov: V súlade so zásadou minimalizácie uchovávania Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; Prevádzkovateľ spracúva údaje potrebné na realizáciu Súťaže po dobu trvania práv a povinností z týchto pravidiel Súťaže vyplývajúcich, najdlhšie však po dobu dvoch rokov od ukončenia Súťaže, ak dlhšie uchovávanie nie je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností Usporiadateľa. V prípade, ak Poskytovateľ získa osobné údaje dotknutej osoby na základe jej súhlasu bude Prevádzkovateľ spracúvať po dobu trvania udeleného súhlasu.

Právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o:
a) účele spracúvania osobných údajov,
b) kategórii spracúvaných osobných údajov,
c) príjemcovi, ktorému boli/majú byť poskytnuté osobné údaje,
d) dobe uchovávania osobných údajov,
e) práve požadovať od Prevádzkovateľa opravu osobných údajov/ vymazanie alebo obmedzenie spracúvania/ práve namietať spracúvanie osobných údajov,
f) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov,
g) zdroji osobných údajov, v prípade, ak boli oobné údaje získane od inej ako dotknutej osoby,
h)existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania.

Právo na opravu osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na vymazanie osobných údajov: Dotknutá osoba má právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ak
a)    osobné údaje už nie sú potrebné na účel, na ktorý sa získali alebo spracúvali,
b)    dotknutá osoba odvolá súhlas na spracúvanie, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,
c)    dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov,
d)    osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,
e)    je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov: Dotknutá osoba má právo, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
a)    dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b)    spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c)    Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
d)    dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa  prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Právo na prenosnosť osobných údajov: Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak
a)     sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu alebo je spracúvanie nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba
b)     spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Odvolanie súhlasu: Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe udeleného súhlasu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila, a to zaslaním odvolania súhlasu zaslaním e-mailu na adresu sutaz@interstudy.sk.

Právo podať sťažnosť: V prípade ak má dotknutá osoba podozrenie, že došlo k porušeniu jej práv ako fyzickej osoby pri spracúvaní osobných údajov má právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa zákona o ochrane osobných údajov.

Existencia automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania: Prevádzkovateľ v súvislosti s účasťou v Súťaži nevykonáva automatiozvané individuálne rozhodovnie vrátane profilovania.

Právo namietať spracúvanie osobných údajov:

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu  osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe právneho základu, ktorým je oprávnený záujem Prevádzkovateľa vrátane namietania profilovania založeného na uvedených ustanoveniach.

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu, prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmie spracúvať.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Pravidlá Súťaže sú k dispozícii na webovej stránke InterStudy: www.interstudy.sk počas celej doby trvania Súťaže.
   
 2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo jednostrannej zmeny Pravidiel Súťaže kedykoľvek počas jej trvania, vrátane zmeny doby jej trvania, jej predčasného ukončenia alebo zrušenia a pod., a to aj bez udania dôvodu a poskytnutia akejkoľvek náhrady. Prípadné zmeny Pravidiel zverejní Usporiadateľ na webovej stránke www.interstudy.sk, pričom Súťažiacim nevznikajú voči Usporiadateľovi akékoľvek nároky z titulu účasti v Súťaži a Usporiadateľovi nevzniká povinnosť poskytnúť Súťažiacemu žiadne odškodnenie, náhradné plnenie, a pod.
   
 3. V ostatnom sa Súťaž a vzťahy medzi Súťažiacimi a Usporiadateľom riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
   
 4. Účasť v Súťaži je dobrovoľná a účastník (Súťažiaci) svojou účasťou v Súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej Pravidlami a zaväzuje sa ich v celom rozsahu dodržiavať.
   
 5. Tieto Pravidlá nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na Usporiadateľovej webovej stránke www.interstudy.sk

Prečo si vybrať Interstudy?

 • Vyznáme sa v tom, čo robíme, a robíme to radi. Chceme svoje skúsenosti uplatniť vo Váš prospech.
 • Máme pre Vás viac ako 200 starostlivo vyberaných jazykových škôl, desiatky stredoškolských programov v 17 krajinách sveta, a viac ako 50 štátnych univerzít, na ktorých sa už viac ako 16 rokov vzdelávajú aj Slováci.
 • Poskytujeme finančne najdostupnejšie služby na trhu, mnohé z nich sú pre Vás úplne bezplatné. Za jazykový kurz cez InterStudy nikdy nezaplatíte viac, ako keby ste si všetko vybavovali sami, ba často aj ušetríte. Prihlášky na vysokoškolské štúdium vybavujeme úplne bezplatne, alebo za symbolický poplatok.
 • Sme tam, kde sa stretávajú najvýznamnejší aktéri v oblasti medzinárodného vzdelávania. Pravidelne sa zúčastňujeme na konferenciách a workshopoch v zahraničí.
 • Sme vždy krok (alebo niekoľko krokov) pred konkurenciou! Ako prví sme na Slovensku uviedli niekoľko nových možností zahraničného vzdelávania: vysokoškolské štúdium vo Veľkej Británii, DánskuHolandsku, Fínsku a Belgicku, jazykové kurzy v domove učiteľa, americký stredoškolský program s výberom lokality a mnoho ďalších. 
 • Sme nezávislí, svoje partnerské inštitúcie si slobodne vyberáme, so všetkými vzdelávacími inštitúciami a organizáciami máme priamu spoluprácu. Našu ponuku prispôsobujeme potrebám našich klientov a každému poradíme na základe jeho individuálnej situácie.  

Skúsenosti
našich študentov

 • Študovala som na Southampton Solent University odbor Tourism Management with Cruise and Travel Operations. Po skončení štúdia som sa vrátila na Slovensko, VŠ v Anglicku bola skvelá skúsenosť a nikdy som neľutovala, že som sa rozhodla študovať práve tam. Počas štúdia som získala neoceniteľné skúsenosti s prácou v cestovnom ruchu, vždy som však chcela niečo dokázať sama a pevne verím, že sa so svojou firmou presadím na trhu a budem úspešná :)

 • Najväčší prínos vidím v pobyte v medzikulturálnom prostrední, kde dorozumievacím jazykom bola angličtina. Dodalo mi to pocit istoty, obohatilo o slovnú zásobu, zoznámila som sa s ľudmi z rozličných krajín sveta a zdieľala s nimi svoje názory a postoje. Táto skúsenosť ma veľmi obohatila nielen na úrovni jazyka, ale aj ako človeka. Odporúčam :-) Som spokojná s kvalitou štúdia na škole a z ich individuálnym prístupom ku žiakovi (ako klientovi).

 • Bola to výborná skúsenosť. Metóda výučby bola veľmi pútavá, iná ako bežné jazykové kurzy na Slovensku. Za krátky čas som cítila obrovský progress, myslím že toto by som doma nedosiahla ani za rok. A je to najmä vďaka spojeniu výučby na škole s okamžitým použitím v praxi, v reálnom živote. Odteraz si namiesto letnej pobytovej dovolenky na pláži budem vyberať učenie jazyka na nejakom zaujímavom mieste na svete.

 • Prostredníctvom agentúry InterStudy som odišiel do Londýna a začal svoje bakalárske štúdium. Vďaka štúdiu v zahraničí sa mi v nasledujúcom roku podarilo dostať na jednu z najprestížnejších škôl na svete, London Business School, kde som vyštudoval Masters in Management. Odísť študovať do zahraničia bolo určite výborné rozhodnutie.

 • Jazykový pobyt v Málage bol tou najlepšou voľbou, akú som mohla toto leto urobiť a neľutujem ani sekundu, čo som tam strávila. Jednak mi pomohol v rozprávaní, mala som vynikajúcu rodinu a po druhé som viac samostatnejšia a určite som vďačná za túto skúsenosť. Bola som so všetkým veľmi spokojná. V budúcnosti sa do školy Málaga Sí určite chcem vrátiť.

 • Vďaka InterStudy som sa dostal na vysokú školu vo Veľkej Británii hneď po skončení gymnázia. Na University of Bedfordshire, severne od Londýna, som tri roky študoval informatiku a robotiku. Na magisterské štúdium som sa potom prihlásil v Škótsku na University of Edinburgh. Tu sa mi naskytla príležitosť pokračovať v štúdiu ako PhD na jednej z popredných univerzít vo svete a pracovať na výskume v oblasti robotiky na národných a európskych projektoch.

 • Pobyt mi dodal istotu pri konverzácii v anglickom jazyku, ktorá mi pri rozhovoroch tak veľmi chýbala. Naštartoval aj moju chuť pokračovať v učení ďalej, aby som mohol postupne moje "anglické puzzle" dopĺňať. Mám z tohto prázdninového kurzu veľmi dobrý pocit a hlavne zo seba.

Najnovšie články blogu

Naše katalógy si môžete stiahnuť v elektronickej podobe, alebo Vám ich môžeme zaslať bezplatne na Vašu poštovú adresu.
Kontaktujte nás telefonicky alebo prostredníctvom krátkeho formulára, aby sme si na stretnutie s Vami mohli vyhradiť dostatok času.
stačí pár krokov a ľahko zistíte cenu vybraného jazykového kurzu a ďalších požadovaných služieb
Súhlásim
„Tento súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Takisto máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania.“

Grösslingová 45
811 09 Bratislava

Tel.: +421 2 5262 2611
  +421 2 5262 2612
E-mail: info@interstudy.sk

dočasne online

Tel.: +421 902 991 102
E-mail: kosice@interstudy.sk